Caritas Norge 


Fasteaksjonen: Håp i små handlinger«Håp i små handlinger for det felles gode» er årets tema. Håpet ligger i at hvis vi står sammen, avstår fra noen goder og gir med glede, vil hverdagen bli bedre for mange mennesker i sårbare situasjoner, både i inn- og utland. Caritas har bærekraftige tiltak over hele verden som redder liv og hjelper mennesker ut av fattigdom og utenforskap.


Vipps til 93082


Takk for at du bryr deg!


Les mer >>  https://caritas.no/cause/fasteaksjonen/

Hellige Gud, du som er opphav til all miskunn og godhet,
du har vist oss at botemidlene mot synd er faste, bønn og gavmildhet.
Se i nåde til denne bekjennelse av vår skrøpelighet,
slik at vi som tynges av vår samvittighet, må løftes opp av din miskunn.


(søndagens kirkebønn)


MESSETIDER i St. Mikael menighet       / Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest 


Søndag, 3. mars, 3. søndag i fasten

              kl. 10.35 - rosenkrans

              kl. 11.00 - Hl. Messe 

              kl. 18.00 - Hl. MesseMandag, 4. mars, kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)


Tirsdag, 5. mars, kl. 18.00 - Hl. Messe


Onsdag, 6. mars, kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)
                            kl. 18.00 - kommunion undervisning i kirken


Torsdag, 7. mars, kl. 18.00 - Hl. Messe + Sakramentstilbedelse


Fredag, 8. mars, kl. 18.00 - Korsveiandakt + Hl. Messe


Lørdag, 9. mars - Havøysund, kl. 15.00 - katekese, kl. 16.00 - Hl. Messe

Hammerfest - ingen Hl. MesseSøndag, 10. mars, 4. søndag i fasten

             kl. 10.35 - rosenkrans

             kl. 11.00 - Hl. Messe, etter Messen konfirmantundervisning og barnekatekese

             kl. 18.00 - Hl. MesseAnledning til skriftemål før og etter Messe
og til hver annen tid etter avtale med presten.


Fredag, 15. mars

etter Messen kommunionundervisning


Lørdag, 23. mars
Honningsvåg - fra kl. 15.00 - anledning til skriftemål; kl. 16.00 - Hl. Messe


Søndag, 24. mars, Palmesøndag

kl. 11.00 - Hellig Messe, før Messe velsignelse av palmegrener i menighetssalen, etter Messen konfirmantundervisning og barnekatekese


PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM

28. mars - Skjærtorsdag, kl. 19.00 - Messen til minne om Herrens nattverd, etter Messen tilbedelse inntil kl. 21.00

29. mars - Langfredag, kl. 10.00 - Korsveiandakt, kl. 16.30 - Novene til Den guddomelige barmhjertighet 1. dag, kl. 17.00 - Feiringen av Herrens lidelseshistorie

30. mars - Påskeaften, kl. 11.00 - Velsignelse av påskemat / Poświęcenie pokarmów, deretter Novene til Den guddomelige barmhjertighet 2. dag

                                     kl. 21.00 - PÅSKEVIGILIEN

31. mars - Påskedag - Høytiden for Herrens oppstandelse 
                 kl. 11.00 - Høymesse, kl. 18.00 - Aftenmesse


Søndag, 7. april

etter Messen konfirmantundervisning og barnekatekese


Søndag, 14. april

etter Messen kommunionundervisning


Søndag, 21. april

etter Messen konfirmantundervisning og barnekatekese


Søndag, 28. april

etter Messen kommunionundervisning
Lørdag, 25. mai - Konfirmasjon i Honningsvåg

Søndag, 26. mai - Konfirmasjon i Hammerfest


Søndag, 16. juni - Første Kommunion i Hammerfestsøndag, 3. mars - 3. søndag i fasten

Joh 2,13–25

Norsk

Jødenes påske var nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. Han kom til templet og fikk se alle dem som solgte okser, sauer og duer, og likeså pengevekslerne som hadde slått seg ned der. Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: «Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod.» Og disiplene mintes noe som står skrevet: «Iver for ditt hus skal fortære meg.»

Men jødene tok til orde og spurte ham: «Hva for et tegn har du å vise oss, siden du gjør dette?»

Jesus svarte: «Riv dette tempel ned! Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager.»

Jødene innvendte: «Det har tatt seksogførti år å bygge dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?»

Men han talte om sitt legemes tempel. Og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på Skriften og på Jesu ord.

Mens han var i Jerusalem under påskefeiringen, var det mange som kom til tro på hans navn; for de så de jærtegn han gjorde. Men selv gav Jesus ingen av dem sin fortrolighet, for han kjente dem alle og trengte ikke til underretning om noen; han visste selv hva som bodde i mennesket.


Engelsk

Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables, and to those who sold doves he said, “Take these out of here, and stop making my Father’s house a marketplace.” His disciples recalled the words of Scripture, Zeal for your house will consume me.
At this the Jews answered and said to him, “What sign can you show us for doing this?”
Jesus answered and said to them, “Destroy this temple and in three days I will raise it up.”
The Jews said, “This temple has been under construction for forty-six years, and you will raise it up in three days?”
But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken.

While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing.
But Jesus would not trust himself to them because he knew them all, and did not need anyone to testify about human nature.
He himself understood it well.


Polsk

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»

Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.Helgeners minnedager23. februar 

Den hellige Polykarp av Smyrna (~69?-~155?)


Den hellige Polykarp (lat: Polycarpus) ble født rundt 69 (mellom 75 og 80?) i Smyrna (i dag Izmir i Tyrkia). Hans biografi gir ham en romantisk barndom som en slavegutt kjøpt fri av en rik kvinne, men dette synes å være ren fiksjon. Han var enten kristen fra fødselen av eller omvendt av evangelisten Johannes rundt år 80 og ble en disippel av Johannes. Han overførte senere den johanittiske tradisjon til sin disippel, den hellige Ireneus av Lyon. 


Polykarp ble biskop av Smyrna rundt år 96 (rundt 100?), da han var i trettiårene, et embete han hadde i mellom femti og seksti år. Angivelig ble han bispeviet av Johannes selv. Han må i sitt lange liv ha vært en viktig kristen skikkelse i det vestlige Lilleasia. Ireneus av Lyon som hadde kjent Polykarp som gutt, priser hans verdighet, fromhet og majestetiske fatning, forteller at han hadde «kjent Johannes og de andre som har sett Herren».


Da den hellige Ignatius av Antiokia (ca 37-ca 107) var på sin siste reise til Roma og sitt martyrium sammen med Zosimus og Rufus, dro han gjennom Smyrna. Biskop Polykarp møtte ham da og kysset hans lenker. Ignatius skrev et spesielt brev til Polykarp for å oppmuntre ham. Han anbefalte også sin kirke i Antiokia til hans omsorg, for han betraktet Polykarp som en apostolisk mann og en sann hyrde. Et brev fra evangelisten Johannes til Polykarp er bevart. Det er også Polykarps brev til menigheten i Filippi i Makedonia, hvor han siterer 1.Joh 4,3 og advarer filipperne mot Markions falske lære. Dette brevet var så høyt aktet at det ble lest i kirker ennå i Asia i den hellige Hieronymus' levetid (ca 342-420).


[...]Les gjerne mer om den hl. Polykarp av Smyrna >> https://www.katolsk.no/biografier/historisk/polykarp
Bilde: 

https://images.app.goo.gl/wuW1k2pEhJpuwwzF6

ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted