Fasteaksjonen 2024

 

Håp i små handlinger   


Vi lever i en urolig verden. I Gaza ser vi enorme lidelser for tiden, mennesker som har mistet alt. Vi hører om barn som har mistet sine foreldre, besteforeldre og søsken – og om foreldre som har mistet sine barn. Mange har dessverre også blitt fysisk og psykisk skadet. Mangel på mat, vann og medisiner er en fryktelig realitet.

Krigen i Ukraina er heller ikke over. Mange lever fortsatt i frykt og sliter med å få endene til å møtes. I DR Kongo har en langvarige indre stridigheter eskalert og brakt med seg nød for mange mennesker. Vi må helle ikke glemme de vedvarende krisene i Syria, Venezuela og i Sahel-belte, og en fryktet sultkatastofe nord i Nigeria. Verden over er det millionene av mennesker som trenger hjelp.

Her hjemme i Norge er det også dyrtid, og flere opplever sterkt press på privatøkonomien. Vi møter mange av dem ved våre ressurssentre rundt omkring i Norge hvor vi gir innvandrere og flyktninger veiledning og støtte.

Derfor oppfordrer vi deg til å støtte årets fasteaksjon. Du kan bidratil at flere får tilgang til frø, kjøkkenhager og husdyr samt opplæring i for eksempel landbruk eller fiskeoppdrett.Med din hjelpkan vi også fortsette å dele ut mat, vann og hygieneartikler til dem som trenger det, samt gi flyktninger og innvandrere veiledning og støtte.

Avstå fra et gode og gi med glede

«Håp i små handlinger for det felles gode» er årets tema. Håpet ligger i at hvis vi står sammen, avstår fra noen goder og gir med glede, vil hverdagen bli bedre for mange mennesker i sårbare situasjoner, både i inn- og utland. Caritas har bærekraftige tiltak over hele verden som redder liv og hjelper mennesker ut av fattigdom og utenforskap.Vipps til 93082Takk for at du bryr deg!
Tekst og bilde: https://caritas.no/cause/fasteaksjonen/...

 

Høstaksjonen 2023

 

Fattigdom, urettferdighet og utenforskap er fortsatt et stort problem ute i verden, men også i Norge er det mange som sliter eller blir urettferdig behandlet. Prisene på mat, strøm, drivstoff og annet har økt drastisk. Caritas har tiltak som hjelper mennesker i sårbare situasjoner. Ditt bidrag til årtes høstaksjon vil bidra til å gi flere et verdig liv.

Tekst: Caritas Norge


Globalt er det 735 millioner som går sultne til seng hver kveld. For å endre på dette er det behov for massiv investering i nødhjelp og langsiktig bistand for å gjøre folk mer selvhjulpne.  Å sikre nok mat til en økende befolkning, er en av de mest krevende utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Bærekraftige matsystemer som skaper lokale markeder for lokale produkter, er avgjørende for at mennesker kan overleve stadig hyppigere og kraftigere naturkatastrofer og andre menneskeskapte kriser.


Sult er et løsbart problem


- Kvinner og jenter er nøkkelen til å utrydde sult, sier Caritas Norges matsikkerhetsekspert Robert Hodosi og fortsetter:


- Vår tilnærming er todelt; på den ene siden er støtten rettet mot å styrke kvinnegrupper og få dem til å engasjere seg i inntektsbringende aktiviteter, inkludert matproduksjon. På den annen side, hjelper støtten kvinner til å bli mer selvstendige, bygge fellesskap og samhold og ta del i lokale beslutningsprosesser.


De fleste som sulter i verden, er selv matprodusenter og Caritas hjelper de mest sårbare småbrukerfamiliene med å produsere nok mat til seg selv og med å tjene til livets opphold.

 

Hjelper folk i gang  


Fattigdom i Norge derimot handler primært om mangel på inntekt. Det er av den grunn at Caritas engasjerer seg i arbeidslivsproblematikk. Caritas hjelper innvandrere med å komme seg ut i arbeid og sørger for at de mottar den lønnen de har krav på.

 • Vi er en brobygger mellom flyktninger og innvandrere og det norske arbeids- og samfunnsliv, sier leder av avdeling for nasjonalt arbeid og migrasjon i Caritas Norge, Herdis Nundal og legger til:

 • Det er et stort behov for veiledningstjenester. Mange trenger rettshjelp, språkopplæring, jobbtreningskurs og annen støtte.

Nasjonalt utgjør innvandrere en stadig større andel av befolkningen. Det byr på både gleder og utfordringer. Det er ikke lett å navigere alle etatene som ny i Norge. Caritas sin veiledningstjeneste sørger for at mennesker får tilgang til nødvendig informasjon ved deres opphold i Norge. Slik bidrar Caritas til økt inkludering og integrering i Norge.

 

Alle fortjener et verdig liv


Et viktig prinsipp i Caritas er hjelp-til-selvhjelp, og mange trenger støtte i ulike faser av livet. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Generalsekretær i Caritas Norge Martha R. Skretteberg kommer med en klar oppfordring:


- Jeg oppfordrer alle til å støtte opp om årets høstaksjon. Din støtte kan gi mennesker en ny og bedre fremtid. Det nytter å hjelpe, det ser vi hver dag i arbeidet vårt, både i Norge og i utlandet. Samtidig vil jeg takke alle våre givere, støttespillere og samarbeidspartnere for tilliten.

 

Faktaboks 1:

 • Matsikkerhet defineres som tilgang på tilstrekkelig mat til å leve et sunt og aktivt liv. 
 • 2,4 milliarder mennesker (26,6% av verdens befolkning) var moderat eller alvorlig matusikre i 2022. Det vi si at de lever i usikkerhet og redsel for å ikke klare å skaffe seg nok mat.
 • Det anslås at 600 millioner mennesker vil være kronisk underernært innen 2030. Dette er 119 millioner flere enn om ikke pandemien eller Ukraina-krigen hadde skjedd.
 • Mer enn 3,1 milliarder mennesker (42%) hadde ikke råd til en sunn diett i 2021.
 • På verdensbasis er det mer enn 148 millioner barn under fem år som er fysisk og mentalt underutviklet som følge av sult.
 • Innen 2050 anslås det at nesten 7 av 10 mennesker vil bo i byer og kjøre bil. Dette gir både utfordringer og muligheter med tanke på frakt av matvarer. For å sikre at alle får tilgang til rimelige og sunne dietter, må måten vi produserer mat på endres. Det må satses mer på lokalproduksjon og mindre på import. Her spiller lokale småbrukere en viktig rolle.


Faktaboks 2:

 • Per 1.2023 er det 877 227 personer som defineres som innvandrere i Norge ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2023)
 • EU-utvidelsen i 2004 førte til betydelig økning innvandring fra østeuropeiske land som Polen og Litauen. Folk fra disse to landene er de to største innvandrergruppene i Norge i dag.
 • Andelen innvandrere fra land var omfattet av EU-utvidelsen i 2004 har økt fra 2900 personer i 1970 til 207 900 personer i 2023
 • I 2022 kom det om lag 30 000 ukrainere på grunn av krigen i hjemlandet
 • Antall innvandrere i Norge er forventet å vokse fra dagens 880 000 til 1 180 000 i 2060 (SSB, 2023)

 Støtt årets høstaksjon!
Vipps: 93084
Gavekonto: 8200.01.93433 merk høstaksjonenPengene Caritas får inn i løpet av Høstaksjonen, vil bli brukt der behovene er størst og til tiltak som best vil komme til nytte for mennesker i sårbare situasjoner.  
...

 

Caritas' fasteaksjon 2023

Til stede for våre medmennesker

Gjennom fasteaksjonen kan vi sammen gjøre verden til et litt bedre og mer rettferdig sted.


Tekst: Caritas Norge


Vi trodde ikke situasjonen kunne bli verre enn den pandemien skapte – med økonomiske nedgangstider, økt fattigdom og rekordmange mennesker som sulter. Det var før Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina – en krig som bidrar til enda mer lidelser – også langt utenfor landets grenser.


Spådommer fra økonomiske eksperter tyder på at den globale økonomien ikke vil bli noe bedre i år – heller det motsatte. Derfor er Caritas sin tilstedeværelse viktigere enn noen gang. I 200 land og territorier når Caritas ut med hjelp til de aller mest sårbare i befolkningen – eldre, barn, funksjonshemmede, alvorlig syke og fattige husholdninger på landsbygda. Når krig og naturkatastrofer rammer, er vi raskt på plass med nødhjelp. Mange står i sin verste krise, men har allikevel et håp om bedre tider. Årsakene til nøden i verden er flere, men sult er den aller største. Folk sulter på grunn av vold, fordrivelse og klimaendringer.


I årene fremover har vi som mål å nå ut med vårt hjelpearbeid til hundretusenvis av mennesker i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Sammen kan vi hjelpe mennesker med å bli selvforsynt med mat samtidig som vi gjør lokalsamfunn bedre i stand til å håndtere store og små kriser. Her i landet vil vi fortsette arbeidet med å bistå innvandrere som besøker våre ressurssentre rundt i Norge. Der møter vi dem som sliter med å bli integrert, opplever å bli utnyttet av en arbeidsgiver, trenger hjelp til å svare på et brev fra NAV, eller ønsker å delta på ett av våre kurs. Vi underviser i norsk og gjennomfører jobbsøkerkurs. For våre frivillige, er erfaringen de får på Ressurssenteret et springbrett inn i arbeidslivet.


Fasteaksjonen er en årlig innsamlingsaksjon til Caritas sitt arbeid som blir gjennomfør i fastetiden, de 40 dagene fra askeonsdag og frem til påske. Å faste betyr å avstå fra noe. Tiden og pengene man sparer, kan man bruke til å hjelpe noen som trenger det, for eksempel ved å be eller ved støtte Caritas sin Fasteaksjon. Nestekjærlighet, det å vise omsorg for våre medmennesker, er en av de viktigste pliktene vi har som kristne. Pengene Caritas får inn i løpet av Fasteaksjonen, vil bli brukt der behovene er størst og til tiltak som best vil komme til nytte for våre medmennesker.  


 Støtt Fasteaksjonen du også!


Vipps: 93082
Gavekonto: 8200.01.93433 (merk med faste)
Tusen takk for din gave!

Oppfordring til de troende

 

Kjære troende!


I år, som tidligere år, oppfordrer vi hver og en av dere til å støtte opp om fasteaksjonen og Caritas sitt hjelpearbeid.
“Til stede for våre medmennesker” er årets tema. Caritas-nettverket har hjelpearbeid over hele verden og er til stede før under og etter krisen.

Det siste året har vi, på nært hold, sett betydningen av Kirkens diakonale arbeid. Russlands angrep på Ukraina har forårsaket enorme ødeleggelser. Krigens brutalitet er særlig synlig i Ukraina, men dens konsekvenser går langt ut over Ukrainas grenser.

I Ukraina ser vi enorme lidelser, mennesker har mistet alt. Foreldre har mistet sine barn, barn har mistet sine mødre, besteforeldre, søsken og fedre. Andre har mistet sin funksjonsevne grunnet fysiske eller psykiske skader. Mange har mistet sine hjem og alt de eier. Millioner av mennesker er også drevet på flukt, og noen titusener har funnet veien hit til oss.

Krigen i Ukraina påvirker også fattige over hele verden. Her hjemme har krigen bidratt til økte priser. Mange opplever at pengene ikke lenger strekker til, selv om man har kuttet ut alle unødvendige kostnader.

For verdens fattigste har hverdagen også blitt mye vanskeligere. Også de kjenner på økte priser og at det har blitt vanskeligere å få tak mat. Dette kommer i tillegg til stadig mer krevende leveforhold som følge av klimaendringer og mer ekstremvær.

I fastetiden oppfordres vi som kristne til å fordype oss i troen på Jesus Kristus som verdens frelser. Denne troen styrker oss i håpet om en bedre fremtid og gjennom nestekjærlighet bringer vi dette håpet ut i verden.

For millioner av mennesker som lever på bristepunktet, er Kirkens Caritas, vårt diakonale arbeid, et håpets tegn i deres hverdag. Håpet kan vises i form av en frivillig som deler ut ved til ukrainere som fryser, en medarbeider som kommer med fiskeyngel til oppdrettsanlegg i Uganda eller to hender som rekker frem en pose fylt med mat i Trondheim.

Gjennom bønn og gaver til Kirkens hjelpearbeid, får hver og en av oss mulighet til å ta del i dette arbeidet for det felles gode.  

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gi en gave til Caritas i fastetiden, og på den måten hjelpe mennesker som virkelig trenger det.

 

 

I Kristus,

 

 

+Bernt I. Eidsvig                                             +Berislav Grgić                                              +Erik Varden

Biskop av Oslo                                               Biskop av Tromsø                                         Biskop av TrondheimEncouragement to the faithfull

 

Dear believers!


This year, as in previous years, we encourage each and every one of you to support the Lenten fundraiser and Caritas' work. "Being present for our fellow men" is this year's theme. The Caritas network provides relief work all over the world and is present before, during and after a crisis.

In the last year we have seen, at close range, the importance of the Church's diaconal work. Russia's attack on Ukraine has caused enormous destruction. The brutality of the war is particularly visible in Ukraine, but its consequences go far beyond Ukraine's borders.

In Ukraine we see enormous suffering, people have lost everything. Parents have lost their children, children have lost their mothers, grandparents, siblings and fathers. Others have lost their ability to function due to physical or psychological injuries. Many have lost their homes and everything they own. Millions of people have also been forced to flee, and some tens of thousands have found their way here, to us.

The war in Ukraine also affects poor people around the world. Here at home, the war has contributed to a raise in prices. Many people find that their budget is no longer enough, even if all unnecessary costs have been cut.

Everyday life has also become much more difficult for the worlds poorest. They too are aware of increased prices and an increased difficulty in obtaining food. This is in addition to more and more demanding living conditions as a result of climate change and extreme weather.

During Lent, we Christians are encouraged to deepen our faith in Jesus Christ as the savior of the world. This faith strengthens us in the hope of a better future. It is through charity that we bring this hope into the world.

The Church's Caritas, our diaconal work, is a sign of hope in the everyday life of millions of people living at a breaking point. Hope becomes visible through a volunteer handing out firewood to freezing Ukrainians, a charity worker bringing new fish to fish farms in Uganda or two hands holding out a bag of food in Trondheim.

Through prayers and gifts to the Church's relief work, each one of us gets the opportunity to participate in this action for the common good.

We encourage everyone who has the opportunity, to donate to Caritas during Lent, and in that way help the people who truly need it.

 

In Christ,

 

+Bernt I. Eidsvig                                            +Berislav Grgić                                              +Erik Varden

  Bishop of Oslo                                             Bishop of Tromsø                                         Bishop of Trondheim
Apel do wiernych

 

Drodzy wierni,


Tak samo jak w poprzednich latach, pragniemy i tego roku zachęcić każdego z was do wsparcia akcji wielkopostnej oraz pracy charytatywnej Caritas. Tegoroczny temat to hasło: “Obecni dla naszych bliźnich”. Organizacja Caritas jest rozprzestrzeniona na całym świecie i obecna tak samo przed, podczas jak i po kryzysie, dotykającym dane miejsce.

Ubiegłego roku mogliśmy z bliska doświadczyć jak wielkie znaczenie ma charytatywna posługa Kościoła. Atak Rosji na Ukrainę spowodował ogromne zniszczenia. Podczas gdy brutalność wojny w szczególny sposób widoczna jest na Ukrainie, jej konsekwencje obecne są także daleko za granicą państwa.

Na Ukrainie widzimy ogromne cierpienie ludzi, którzy stracili wszystko. Rodzice stracili swoje dzieci, dzieci zaś straciły matki, dziadków, rodzeństwo i ojców. Są tacy, którzy przez uszkodzenia fizyczne lub psychiczne nie potrafią teraz sprawnie funkcjonować. Wiele osób straciło swoje domy i cały dobytek. Miliony ludzi zostało zmuszonych opuścić kraj, kilkadziesiąt tysięcy z nich dotarło do nas.

Skutki wojny na Ukrainie dotykają ubogich całego świata. U nas wojna wpłynęła na wzrost cen. Wielu osobom brakuje wystarczającej ilosci pieniedzy, choc ograniczyły swoje wydatki, tak jak tylko mogły.

Codzienność najbiedniejszych stała się jeszcze trudniejsza. Doświadczają oni podwyższonych cen i trudności w zdobyciu jedzenia. Te wyzwania pojawiły się przy nieustannie pogarszających się warunkach życiowych spowodowanych zmianami klimatu i ekstremalną pogodą.

Wielki Post zachęca nas byśmy zagłębili się w wierze w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela Świata. Ta wiara umacnia naszą nadzieję na lepszą przyszłość, a poprzez miłość do naszych bliźnich możemy podzielić się tą nadzieją ze światem.

Nasza organizacja Caritas i jej charytatywna posługa jest znakiem nadziei w codzienności milionów ludzi, żyjących na granicy swoich możliwości. Ta nadzieja może być widoczna poprzez wolontariusza rozdającego drewno marznącym ukraińcom albo osobę dającą narybek do hodowli ryb w Ugandzie. Znakiem nadziei mogą być także dwie pomocne ręce podające torbę z jedzeniem potrzebującym w Trondheim.

Dzięki modlitwie i ofierze materialnej przeznaczonej na posługę Kościoła, każdy z nas może uczestniczyć w pracy dla naszego wspólnego dobra.

Zachęcamy więc wszystkich mających możliwość, do przeznaczenia ofiary materialnej podczas tego Wielkiego Postu, aby w ten sposób pomóc tym, którzy naprawdę tego potrzebują.

 

W Chrystusie Panu,

 

+Bernt I. Eidsvig                                            +Berislav Grgić                                              +Erik Varden

Biskup Oslo                                                    Biskup Tromsø                                Biskup Trondheim

 

 

 

 

Caritas' fasteaksjon 2022

Sammen for det felles gode

I over 50 år har menigheter og katolske skoler over hele landet løftet fasteaksjonen til nye høyder. I fastetiden i år kan du hjelpe familier som sulter på grunn av klimaendringene. Men hva skjer med pengene du putter på fasteaksjonsbøssen eller overfører til Caritas? Det kan du lære mer om her.

- Det er fantastisk å se engasjementet og givergleden vi opplever gjennom fasteaksjonen år etter år. Det er til enorm inspirasjon, og inntektene fra aksjonen er svært viktig for vårt langsiktige hjelpearbeid i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
Det sier generalsekretær i Caritas Norge Martha Rubiano Skretteberg.

I fjor ga våre støttespillere til sammen 1 889 749 kroner til fasteaksjonen. Det er det beste resultatet noensinne.

 

Du kan gjøre en forskjell

Årets fasteaksjon har fått tittelen «Sammen for det felles gode».

- I fasten kan vi redusere vårt forbruk, vise måtehold, gi til vår neste og samtidig hjelpe tusenvis av mennesker ut av sult. Det er ofte ikke så mye som skal til. En kjøkkenhage til en familie i Afrika eller Asia koster ikke mer enn vi bruker på et klesplagg eller hamburgere på byen for to her hjemme. Reduksjon av forbruket vårt her i vesten er med på å redusere utslipp av CO2 og den globale oppvarmingen. Hvis vi i tillegg gir noe av det vi sparer på å spise mindre kjøtt eller kjøpe færre ting, kan vi bruke disse pengene til å hjelpe noen av de menneskene som lider mest på grunn av klimaendringer. Med opplæring i landbruksteknikker som gir økte avlinger selv når været er uforutsigbart, klarer de å skaffe nok mat til seg selv og familiene sine og de slipper å legge ut på flukt for å stille sulten, forklarer Skretteberg.

 

Økende sult i verden

Et av FNs bærekraftsmål er at sult skal utryddes innen 2030. Vi har alle et felles ansvar for å nå dette målet. Men dessverre har utviklingen gått feil vei de siste årene. I dag lider 811 millioner mennesker av kronisk sult, mens 283 millioner mennesker står i akutt fare for å dø av matmangel. (WFP)

En av hovedårsakene til sult er klimaendringer. Klimaendringer i form av ekstremvær, tørke og flom påvirker alle deler av verden, men de fattigste rammes hardest. Utfordringene er tydelig i store deler av Afrika sør for Sahara. Millioner av småbrukere lever på klimaendringenes frontlinje, og opplever hvert år å få avlingene sine ødelagt på grunn av lengre tørke eller for mye regn. For å unngå å sulte, forlater mange hjemstedet på jakt etter bedre muligheter.

 

Det nytter å hjelpe

- Heldigvis nytter det å hjelpe. Vi ser at åtte av ti familier som deltar i våre prosjekter’, øker sin inntekt med 30 prosent og går fra ett til tre måltider om dagen. I tillegg til økning i levestandard, ser vi også at flere familier får råd til å sende barna sine til skolen. Vi trenger din hjelp, for å sikre flere mennesker i verden mat, sier Martha R. Skretteberg.

Uganda: Fra ett til tre måltider per dag

Jenet Aghma deltar i matsikkerhetsprogrammet til Caritas i Lira, Uganda. Her står hun sammen med mannen sin Agama Bosco foran sin Mandala-kjøkkenhage. Den er dekket med strå og utformet slik at den skal tåle tørke bedre og motstå harde regnskyll. Jenet har fått opplæring i klimatilpasset landbruk, noe som har bidratt til at hun har økt avlingene sine. Det har gjort henne i stand til å investere i ei ku og en motorsykkel og gjøre forbedringer på huset de bor i. Før spise familien ett måltid per dag, mens de nå spiser tre. Jenet ønsker å fortsette med landbruk, og å gi de åtte barna utdanning. Hverken hun eller mannen fikk selv gå på skole.

 

SLIK HJELPER CARITAS FAMILIER UT AV SULT

KLIMASMARTE TEKNIKKER. Småbrukerne som deltar i våre prosjekter lærer teknikker for å sikre stabil produksjon av mat. Samplanting av vekster reduserer risikoen dersom én avling feiler, og planting av trær i åkeren styrker jordsmonnet og beskytte avlingene fra sol, jordras og flom. Bøndene får opplæring i bærekraftige metoder for gjødsling og håndtering av nye plantesykdommer og skadedyr. Værvarslingstjenester via mobil sørger også for at bøndene kan produsere mat selv om årstidene ikke lenger følger sitt vanlige mønster.

KJØKKENHAGER. Fattige familier og flyktninger får oppstartspakker til kjøkkenhager for mer og næringsrik mat. De får klimatilpasset såkorn som tåler tørke bedre, redskaper og opplæring i effektive dyrkingsmetoder og tilgang til markeder. 70 prosent av familiers matbehov dekkes av kjøkkenhageinvesteringen. I områder der sikkerhetssituasjonen fremdeles er utrygg, vil det gis opplæring i dyrking av grønnsakhager nær husene. Dette for å gi familier stabil tilgang på mat og for at kvinner ikke må ta uønsket risiko ved å bevege seg ut på markene.

FRØBANKER. Småbrukere og lokalsamfunn sikres tilgang på gode såfrø gjennom frøbanker som opprettes av Caritas. Bønder som ikke har såfrø selv, kan låne frø fra frøbanken til å starte produksjon på betingelse av at de setter såfrø tilbake i banken etter sesongen. Slik får flere og flere tilgang til klimatilpassede såfrø. Det gjør også at bøndene kan dyrke flere ulike vekster enn før, og slik få en mer næringsrik diett. Frøbankene bevarer viktig genetisk materiale som ellers kunne forsvunnet, særlig hvis et område rammes av dramatiske hendelser som flom, tørke, orkan og krig.

GODT HUSDYRHOLD. Ei ku, en geit eller noen kyllinger – det kan avgjøre om en familie overlever eller dør av sult når avlingene svikter. Dyrene gir kjøtt, melk og egg, og de kan selges for inntekt til nødvendig mat eller annet utstyr. Caritas gir opplæring i godt husdyrhold, slik at dyra holder seg friske. Aktiviteten rettes spesielt mot kvinner, og gir dem en ekstra inntektskilde.

FISKEOPPDRETT. Fisk er en viktig kilde til protein og næringsstoffer, men det er ofte en mangelvare for dem som sulter. Caritas gir flyktninger og lokalsamfunn mulighet til å starte fiskeoppdrett. Folk mottar nødvendig utstyr til en fiskedam eller fisketank, og de får opplæring. Fiskeoppdrett er effektiv matproduksjon som bruker lite areal.

SPARE- OG LÅNEGRUPPER. Gjennom opprettelse av spare- og låne- grupper vil kvinner og menn kunne søke om finansiering til å investere i egen bedrift, og tilbakebetale lånene når investeringene begynner å gi avkastning. Dette vil gi flere småbrukere muligheten til å ta opp lån, for å utvikle sin gårdsdrift. Dermed skapes arbeidsplasser, og færre vil måtte gå sultne til sengs.

TILGANG TIL MARKEDER. Mange av bøndene vil med denne typen hjelp til slutt også produsere med overskudd. De vil da kunne selge det de ikke selv spiser på det lokale markedet, og slik skape seg en ekstra inntekt. Organisering av bønder og konstruksjon av møller og andre muligheter for bearbeiding av produkter, vil bidra til at småbrukerne lettere får solgt sine varer.