ROSENKRANS

Trosbekjennelsen
Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper og på Jesus Kristus, hans enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fór ned til dødsriket, sto opp på den tredje dag fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde.
Jeg tror på den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.

Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

Hill deg, Maria
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

... han som styrker vår tro.
... han som øker vårt håp.
... han som skjenker oss sin kjærlighet.

Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere,nå og i vår dødstime. Amen.

Lovprisningsbønn
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.


Fatimabønnen
Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen.

 

Gledens mysterier (mandag og lørdag)
1. Engelen Gabriels budskap til Maria
2. Marias besøk hos Elisabeth
3. Jesu Kristi fødsel
4. Jesus blir båret frem i tempelet
5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet

Smertens mysterier (tirsdag og fredag)
1. Jesu dødsangst i Getsemane
2. Jesus blir hudstrøket
3. Jesus blir tornekronet
4. Jesus bærer sitt kors
5. Jesus blir korsfestet og dør

 

Lysets mysterier (torsdag)
1. Jesus døpes i Jordan
2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana
3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse
4. Jesus forklares på berget
5. Jesu innstifter nattverden

Herlighetens mysterier (onsdag og søndag)
1. Jesu oppstandelse fra de døde
2. Jesu himmelferd
3. Den hellige ånds komme
4. Marias opptagelse i himmelen
5. Marias kroning i himmelen

Barmhjertighetens Rosenkrans


Begynn med:
Fader Vår …
Hill deg Maria …
Trosbekjennelse …

På de store perler:
Evige Far, til deg ofrer vi din elskede
Sønns, vår Herre Jesu Kristi
Legeme og Blod, Hans sjel og Hans
Guddom, til soning for våre synder
og for hele verdens synd.

På de små perler:
For Hans bitre lidelses skyld, ha
miskunn meg oss og med hele
verden. (10 ganger)

Til sist:
Hellige Gud, hellige sterke
Gud, Hellige udødelige Gud, ha
miskunn med oss og med hele
verden! (3 ganger)